პუბლიკაციები

ფემინისტური საკითხავი: დებატები კულტურის, კანონისა და სექსუალობის შესახებ

კრებულში შესულია ედრიენ რიჩის, ჩანდრა ტალპად მოჰანტის, ნადინ ტაუბის, ელიზაბეთ შნაიდერის, სიუზენ მოლერ ოკინის, უმა ნარაიანისა და სინთია ენლოუს ფუძემდებლური ფემინისტური სტატიების თარგმანები.

ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში? ქალთა პოლიტიკური ბრძოლის ველი

ფემინიზმის თავგადასავალი: სახელმწიფოს მიერ მართული კაპიტალიზმიდან ნეოლიბერალურ კრიზისამდე

ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: როცა პირადი პოლიტიკურია

გენდერული დისკრიმინაცია: ჯარი, მედია, პოლიტიკა, ქორწინება, განათლება

წინასწარგანწყობებიდან თანასწორობამდე

წინასწარგანწყობიდან თანასწორობამდე

ლგბტ ადამიანების უფლებები საქართველოში

ლგბტ ადამიანების უფლებები სომხეთში

საქართველოსა და სომხეთის ისტორიულად ტრადი­ციულმა საზოგადოებებმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სახელმწიფოებრივი განვითარების თვალსაზ­რისით გრძელი გზა გაიარეს. თუმცა, ადამიანის უფლე­ბების დაცვის კონტექსტში ისევ მრავალი გამოწვევა რჩება, რაც ჯერ კიდევ ხანგრძლივ და დაბრკოლებე­ბით აღსავსე გზას გულისხმობს ყველა საზოგადოებ­რივი ჯგუფისთვის თანაბარი უფლებების მისაღწევად.

ანტიგენდერული მოძრაობის აღმასვლა

დისკუსიები სომხეთსა და საქართველოში მიუთითებს იმაზე, რომ რეგიონში კვლავ ბუნდოვანია გენდერის კატეგორიის მნიშვნელობა და ის დასავლეთიდან თავსმოხვეულ ცნებად, მიიჩნევა.

დუმილი ვერ დაგიცავს: ქალთა ზეპირი ისტორიები

კრებულისთვის ზეპირი ისტორიები 2015 წლის ზაფხულში გურიაში ჩაიწერა. რესპონ- დენტები არანაირი ნიშნით არ შეგვირჩევია – ჩავწერეთ ყველა, ვისაც საუბრის სურვილი ჰქონდა.

კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები

2013 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ გამოაქვეყნა წიგნი "კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები". ავტორმა თავის პუბლიკაციაში თავი მოუყარა კატო მიქელაძის მრავალმხრივ და მრავალფეროვან შემოქმედებას, რაც საშუალებას გვაძლევს ფემინისტური პერსპექტივიდან შევხედოთ კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტს.

გენდერის წახნაგები

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს ჰბფ-ს სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს ინიციატივით თბილისში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის „გამადიდებელი შუშით დანახული გენდერის წახნაგები“ ერთგვარ მცირე შეჯამებას.

50 ქალი საქართველოდან

პუბლიკაცია წარმოადგენს საფოსტო ბარათების კრებულს, რომელიც მკითხველს აცნობს 50 ქალის ბიოგრაფიას. ამ კრებულით გაიცნობთ ქალებს, რომლებიც იბრძოდნენ ცვლილებებისთვის და არ ეშინოდათ სიახლის. წარმოგიდგენთ ქართველ და უცხოელ ქალებს, რომლებმაც საქართველო შეცვალეს.

როგორ დავძლიოთ სიძულვილის ენა?

გამოცემა მომზადებულია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროექტის „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისათვის“ ფარგლებში.