დეკოლონიზაცია

Georgian

მაია ბარქაია

გენდერის კვლევის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული; ინდოეთის ისტორიის მაგისტრის ხარისხი, ჯავაჰარლალ ნერუს უნივერსიტეტი.