სხვადასხვა ასაკის, წარმომავლობის ქალები ხელგადახვეულები დგანან - ციფრული ილუსტრაცია

საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი შრომა

For free

მწვანე აკადემიის მცირე საგრანტო პროექტის ფარგლებში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ მერი ჩაჩავას კვლევას "საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი შრომა".

კვლევის მიზანია, შეისწავლოს, თუ როგორ აისახება შრომითი მიგრაციის გამოცდილება საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების აუნაზღაურებელ საშინაო შრომასა და ანაზღაურებად შრომით ურთიერთობებზე. თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით, ეს კვლევა ფემინისტური პერსპექტივებიდან წარმოაჩენს ემიგრანტი ქალის სოციალურ როლს, რომელიც სტრუქტურულად გამჯდარი ნორმებისა და პასუხისმგებლობების ფონზე მოქმედებს.

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
33
Licence
All rights reserved.
Language of publication
ქართული
Table of contents

აბსტრაქტი 3
1. შესავალი 5
2. კვლევის მიზანი და ამოცანები 7
3. მეთოდოლოგია 8
4. ლიტერატურის მიმოხილვა 10
4.1 ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი შრომის გენდერული ასპექტები 10
4.1.1 ანაზღაურებადი შრომა 10
4.1.2 აუნაზღაურებელი შრომა 12
4.2 შრომითი მიგრაცია და გენდერი 13
4.3 შრომითი მიგრაციის შედეგები 14
4.3.1 გაძლიერება 15
4.3.2 გაძლიერების შეფასება 16
5. მონაცემთა ანალიზი 18
5.1 ემიგრანტი ქალის როლი, სტატუსი და პასუხისმგებლობები 18
5.2 მიგრაცია და მისი შედეგები 21
5.2.1 რესურსები 21
5.2.2 აგენტობა და მიღწევები 22
5.3 დაბრუნება 23
5.3.1 ოჯახი 23
5.3.2 დასაქმება 25
6. დასკვნა 27
ბიბლიოგრაფია 29