ქალები ექსტრაქტივისტულ ზონებში მუშაობენ

ქალები ექსტრაქტივისტულ ზონაში

საქართველოში სოფლად მცხოვრები ქალები მრავალშრიან დისკრიმინაციას განიცდიან და არაერთი გამოწვევის წინაშე დგანან, იქნება ეს ეკონომიკურ, ჯანდაცვის, იურიდიულ და სოციალურ ან, თუნდაც, ფსიქოლოგიურ სერვისებზე წვდომის ნაკლებობა თუ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის შესაძლებლობების სიმწირე.
ფემინისტური საკითხავი

ფემინისტური საკითხავი

კრებული „ფემინისტური საკითხავი: დებატები კულტურის, კანონისა და სექსუალობის შესახებ “ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ პირველად 2018 წელს გამოიცა.
ხანდაზმულებზე ზრუნვა

ხანდაზმულებზე ზრუნვა საქართველოში

კვლევა ყურადღებას ამახვილებს ხანდაზმულებზე ზრუნვის სფეროში ზრუნვის გამცემ და მიმღებ პირებს შორის არსებული დამოკიდებულებებისა და ურთიერთობების სპეციფიკასა და მნიშვნელობაზე მზრუნველთა პერსპექტივიდან.
ზრუნვა სოციალური დაცვის სისტემაში

ზრუნვა სოციალური დაცვის სისტემაში

კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ზრუნვის, როგორც ადამიან(ებ)ის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ემოციური კეთილდღეობისთვის აუცილებელი კომპონენტის როლი და ადგილი საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემაში და დაასაბუთოს მისი პოლიტიკური მნიშვნელობა.
ქალები და ისტორია  - პუბლიკაციის ყდა, კოლაჟი, რომელიც ასახავს გვიან საბჭოთა პერიოდში მცხოვრებ ქალებს

ქალები და ისტორია

პუბლიკაცია მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისისა და კიევის ოფისების ერთობლივი პროექტის ქალები და ისტორია ფარგლებში.

50 ქალი საქართველოდან

პუბლიკაცია წარმოადგენს საფოსტო ბარათების კრებულს, რომელიც მკითხველს აცნობს 50 ქალის ბიოგრაფიას. ამ კრებულით გაიცნობთ ქალებს, რომლებიც იბრძოდნენ ცვლილებებისთვის და არ ეშინოდათ სიახლის. წარმოგიდგენთ ქართველ და უცხოელ ქალებს, რომლებმაც საქართველო შეცვალეს.