As you postpone the revolution

As you postpone the revolution

Life stops

And that stop stretches

And it seems like

Nothing will ever be changed

Nothing new will ever be created

So you just wake up every morning

And that’s the same morning every day

Things remain unchanged

As the revolution is postponed

 

Original into Armenian:

երբ հետաձգում ես

հեղափոխությունը,

կյանքը կանգ է առնում,

ու էդ կանգառը ձգվում է,

ու թվում է

էլ երբեք ոչինչ չի շարժվի,

ոչ մի նոր բան չի ստեղծվի,

ամեն օր զանրթնում ես

ու նույն օրն է,

ու էդպես

ամեն բան մնում է նույնը՝

երբ հետաձգվում է

հեղափոխությունը: