ქალები პოლიტიკასა და პოლიტიკურ ტექსტებში სომხეთში

საერთაშორისო ანგარიშების თანახმად, სომხეთი 142 ქვეყანას შორის 103 ადგილს იკავებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ინდექსის მიხედვით. 

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.