ელენე გავაშელიშვილი

ელენე გავაშელიშვილი არის ასისტენტ-პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი კვლევითი ინტერესი გენდერისა და სექსუალობის სოციალურ კონსტრუქციაზე, გლობალური სამედიცინო შესაძლებლობებისა და ტრადიციული ადგილობრივი სქემების ურთიერთდამოკიდებულებასა და ყოველდღიურ რელიგიაზე. ელენე ამჟამად არის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის წევრი და კითხულობს ლექციებს სოციოლოგიისა და კულტურული ანთროპოლოგიის სხვადასხვა თემებზე.

ელენე დოქტორანტია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციოლოგიის მიმართლებით. მისი სადოქტორო ნაშრომი „კონფლიქტური დისკურსების გავლენა ქართველი ქალების რეპროდუქციულ პრაქტიკებზეცდილობს ყოველდღიურ რელიგიურობას ანთროპოლოგიური პერსპექტივიდან შეხედოს. ელენე ჩართული იყო შემდეგ კვლევით პროექტებში: ინფრასტრუქტურა და ნარატივები: შავი ზღვის კავშირები" (2020-2021), რელიგიურობა ქართველ ახალგაზრდებში" (2015-2018), ქართული ნაციონალური იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია (2015-2016 წწ.), „მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ქართული ეროვნული იდენტობის ფორმირებაში“ (2010-2012) და „სექსუალური ქცევის შესწავლა საქართველოში“ (2009-2011).