ქეთევან ხუციშვილი
ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაამთავრა თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ეთნოლოგიის მიმართულებით). ამჟამად თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორია. 2006 წლიდან დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე. არის 70-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის და 3 მონოგრაფიის ავტორი.