ოლგა გნიდიუკი

პოსტ-დოქტორანტი მკვლევარი, ისტორიის დეპარტამენტი/გენდერის კვლევების დეპარტამენტი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი.

Contributions: