თამარ ქებურია

დოქტორანტი აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის ორმაგი ხარისხის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა ილიას სახელმწფიო უნივესრსიტეტი და გეტინგენის გეორგავგუსტუსის სახელობის უნივერსიტეტი.

Contributions: