ქალთა საკითხები სომხეთში

როგორც სომეხი ქალების ჩაგვრას აქვს მრავალი განზომილება, სწორედ ასევე აქვს მრავალი მიმართულება მათ ბრძოლას ჩაგვრის წინააღმდეგ. 

სრული სტატია იხილეთ ინგლისურ ენაზე.