ქეთევან ხუციშვილი

განათლება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

თანამდებობა:  ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვლევის ინტერესები: ეთნო-კულტურული პროცესები კავკასიაში, რელიგიის კვლევები, ეთნიკური იდენტობა და ეთნოსთაშორისი ურთიერთობები, კონფლიქტებისა და იძულებით გადაადგილებუილთა კვლევები, ურბანული და ეკონომიკური ანთროპოლოგია.

ენები: ქართული (მშობლიური), ინგლისური, გერმანული, რუსული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ketevan.khutsishvili(at)tsu.ge

ბიოგრაფია:

ქეთევანმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ეთნოლოგიის მიმართულებით). სადისერტაციო ნაშრომები: „სიზმარი და სიზმრის ახსნა ქართულ ყოფაში“ (ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 2000წ.) და „რელიგიური ფაქტორის გავლენა ეთნო-კულტურულ იდენტიფიკაციასა და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე (თანამედროვე საქართველოს მაგალითი)“ (ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 2005 წ.).

1992 წლიდან მუშაობს თსუ-ში. ამჟამად არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეტნოლოგიის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი. 2006 წლიდან დღემდე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე.

ქეთევანი არის 70-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის და 3 მონოგრაფიის ავტორი. სამეცნიერო ნაშრომები 2012-2017 წწ:

ნაშრომები:

ქართულ ენაზე:

 1. სივრცისა და მატერიალური ობიექტების საკრალურობის კონსტრუქცია (შეიხ ისა-ეფენდის საფლავის მაგალითზე), კრ. ვერა ბარდაველიძე 110. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, თბილისი 2013;
 2. რელიგიისა და პოლიტიკის მიმართება (თანამედროვე საქართველოში მიმდინარე პროცესების მაგალითზე), კრ. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურტიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა, თბილისი 2013 თსუ გამომცემლობა;

ინგლისურ და გერმანულ ენებზე:

 1. Bazaar Culture in Georgia. The case of Tbilisi, Die Postsowjetische Stadt. Urbane AushandlungsprozesseimSudkaukasus, Herausgegeben von W Kaschuba, M. Krebs und M. Pilz, Berliner Blatter SH 59/2012, Panama Verlag Berlin
 2. Georgia, Yearbook of Muslims in Europe, Vol.6 ed. Jorgen s. Nielsen, Brill, 2014 co-author with Satenik Mkrtchyan
 3. Part 2: Religion and Politics Introduction, Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus, Edited by Alexander Agadjanian, Ansgar Jödicke, Evert van der Zweerde, Routledge – 2015 – 280 pages, Series: Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series
 4. Zum Umgang mit Sakralitat in einer traditinell gepragten Geselschaft: Anhand ethnographischen Materialien aus Georgien, Georgica /გეორგიკა, Zeitschrift fur Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasus, N37, 2016, Shaker Verlag, Aachen
 5. Religion and the Establishment of the New Political Elite in Late Soviet and Post-Soviet Georgia, in Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, Edited by Yulia Antonyan, Yerevan, 2016
 6. Characteristics of construction of ethno-cultural identity in Georgia (the case of P‘ank‘isi Kists), L'Arménie et la Géorgie en dialogue avec l'Europe Du Moyen Âge à nos jours Auteur: Auge IsabelleBarkhoudaryan VladimirDedeyan GérardDokhturishvili Mzaro / MzagveKaraulashvili Irma, 2016, ISBN 10 : 2705339470, ISBN 13 : 9782705339470
 7. Religious Aspects of Structuring the Ethnocultural Identity of the Assyrian Community in Georgia, Fundamentalism: Ethnographies of minorities, discrimination and transnationalism, 2016 ed. M. Mollica, Lit Verlag,
 8. Across the Enguri Border: Lives Connected and Separated by the Borderland Between Georgia and Abkhazia, Eurasian Borderlands Spatializing Borders in the Aftermath of State Collapse, Editors: Bringa, Tone, Toje, Hege, 2016 Palgrave
 9. Suddenly a Border: Hazelnut Trade across the De Facto Border between Abkhazia and the Zugdidi Municipal Region of Georgia, Caucasus Analytical Digst, N96 25 June 2017, pp.9-12 http://www.css.ethz.ch/en/publications/cad.html; http://www.laender-analysen.de/cad
 10. Das Lomisoba-Fest: Volksreligiosität und Kirche in Georgien, Religion & Gesellschaft in Ost und West, 3 /2017 45. Jahrgang, Ansgar Jödicke, Andrea Friedli, Ketevan Khutsishvili,  pp.22-26
 11. Second Chronicles of Svaneti: an important source of the 17th –18th cc. Georgian culture, in KAVKAZ – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ; КАВКАЗ – ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ; CAUCASUS – PAST – PRESENT – FUTURE, Nr 3 (2017) Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, Ketevan Khutsishvili, Rozeta Gujejiani, pp.129-144 http://www.kavkaz.ur.edu.pl/index.php/czasopismo/issue/view/5