ზურგის დიასახლისები

"ზურგის დიასახლისები"

ქალების როლის ასახვა მეორე მსოფლიო ომისდროინდელ ქართულ პირად კორენპონდენციაში

სტატია, პირადი კორესპონდენციის ანალიზზე დაყრდნობით, მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველოში ფრონტის ზურგში მყოფი ქალების გამოცდილებასა და როლებს, იმდროინდელი საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ გატარებული გენდერული პოლიტიკის კონტექსტში მიმოიხილავს. მისი მიზანია, ქალთა ემანსიპაციის შესახებ საბჭოთა რიტორიკა, კრიტიკულად გადაიაზროს ომის პერიოდში წარმოებული პირადი მიმოწერის ანალიზის მეშვეობით. კვლევა ეყრდნობა ციფრული ბიბლიოთეკის, „ივერიელის“ საარქივო ფონდს, „წერილები ფრონტიდან“, და გენდერული პერსპექტივიდან აანალიზებს მასში დაცულ წერილებს.

სტატია განკუთვნილია გენდერის მკვლევრებისთვის, ფემინისტი აქტივისტებისთვის, სტუდენტებისა და საბჭოთა კავშირში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობით დაინტერესებული პირებისთვის.

პოდკასტი

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
29
Licence
All rights reserved.
Table of contents

აბსტრაქტი 3
შესავალი 5
ლიტერატურის მიმოხილვა 7
საკვლევი მასალა და მეთოდები 10
წერილებში ასახული ქალების როლი მეორე მსოფლიო ომის დროს 13
შინ შრომა 13
ფრონტზე მყოფ ჯარისკაცებზე ზრუნვა 15
კაცების მიმართვები 17
სექსუალობა 20
სტალინის პოლიტიკა ქალების მიმართ 22
შეჯამება 25
გამოყენებული ლიტერატურა 26
დანართი 27