მარიამ კანდელაკი

მარიამ კანდელაკი გენდერის მკვლევარია. ამჟამად სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე. მოპოვებული აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი.

მისი ძირითადი საკვლევი ინტერესებია: გენდერი, შრომა, გენდერი და მწვანე პოლიტიკა, გლობალური და სოციალური უთანასწორობები, ფემინისტური და პოსტკოლონიური თეორიები.

2022 წელს მარიამი იყო ერთ-ერთი მკვლევარი თსუ- სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევით პროექტშიმიგრაციის გენდერული ასპექტების შესწავლა: შრომითი მიგრაციის გავლენა ქალთა გაძლიერებაზე”.

ამჟამად მარიამი  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან თანამშრომლობით ახორციელებს კვლევით პროექტსქალები მასკულინურ პროფესიებში”.