კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები

კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები

2013 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ გამოაქვეყნა წიგნი "კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები". ავტორმა თავის პუბლიკაციაში თავი მოუყარა კატო მიქელაძის მრავალმხრივ და მრავალფეროვან შემოქმედებას, რაც საშუალებას გვაძლევს ფემინისტური პერსპექტივიდან შევხედოთ კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტს.