ფემინისტური ბიბლიოთეკა

აქ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო, ფემინისტური მასალები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში დამუშავდა. იმედი გვაქვს, ის მწირი ლიტერატურა, რაც ქართულ ენაზე ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს, ამ სტატების საშუალებით მეტად მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება.

ახალი პუბლიკაცია

ანა ლოლუას პუბლიკაციის ყდა

ქალთა რეპრეზენტაცია დიდი სამამულო ომისადმი მიძღვნილ გამოფენებში

ვიზუალური მასალის ანალიზის შედეგად, გამოფენის ნარატივში იკვეთება ფემინურისა და მასკულინურის, საბჭოთა და ეროვნულის გამოსახვის ამბივალენტური ფორმები.