ფემინისტური პერსპექტივები

გვერდი თავს უყრის ფემინისტი ავტორების მოსაზრებებს, წერილებს, დაკვირვებებს არსებული სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ყოფის შესახებ. გვერდზე გაეცნობით, როგორც კონტექსტისთვის აქტუალურ საკითხებზე რეფლექსიას, ასევე ფემინისტად პოზიციონირების ინდივიდუალურ გამოცდილებებს.

ფემინისტური აქტივიზმი

ბლოგები

მსგავსი თემები