გენდერული ძალადობა

დუმილი ვერ დაგიცავს: ქალთა ზეპირი ისტორიები

კრებულისთვის ზეპირი ისტორიები 2015 წლის ზაფხულში გურიაში ჩაიწერა. რესპონ- დენტები არანაირი ნიშნით არ შეგვირჩევია – ჩავწერეთ ყველა, ვისაც საუბრის სურვილი ჰქონდა.