Research

Book Cover, women in the field, artwork

Women in the Extractive Zone

This study analyzes extractivism in light of multiple forms of extraction operations that take place in Bolnisi and while doing so, it adopts the broader definition of the concept.
cover of the publication - the name of the research and the picture - women monument in armenia

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ։ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Խորհրդային բռնաճնշումների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական գրականությունը որպես բռնաճնշումների թիրախ հիմնականում անդրադառնում է տղամարդկանց։ Վերջին շրջանում, հատկապես արևմտյան գիտական շրջանակներում առանձնակի ուշադրության են արժանացել նաև խորհրդային բռնություններին ենթարկված կանայք։ Read in English
housewives on the front war

Housewives on the home front

Based on private wartime letters, this paper reviews the roles and experiences of women on the home front in Georgia during the Second World War. In doing so, it refers to the gender policy pursued by the Soviet Union at that time.