ვერა ბარდაველიძე

1899-1970 / მეცნიერი

ცნობილი მეცნიერი, საქართველოში ეთნოგრაფიის, როგორც სამეცნიერო დარგის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი ნოვატორი. სამეცნიერო და კვლევით მუშაობასთან ერთად, ვერა ბარდაველიძე აქტიურ პედაგოგიურ მუშაობასაც ეწეოდა და ეთნოგრაფთა არაერთი თაობა აღზარდა. მისი კვლევის საგანს შეადგენდა ქართველი ხალხის ყოფითი და სულიერი კულტურის საკითხები: ასტრალური რწმენა-წარმოდგენები, ღვთაებათა პანთეონი, ნაყოფიერება-გამრავლებასთან დაკავშირებული კულტები და რიტუალები, ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, ხალხური ორნამენტი, საწესო გრაფიკული ხელოვნება და სხვ.

საგანგებოდ აღსანიშნავია ბარდაველიძის მიერ აღმოსავლეთ საქართველოში მთიელთა თემის ადრეკლასობრივი საფეხურის სოციალურ-ეკონომიკური ორგანიზაციის (თეოკრატია) ბუნების დადგენა, რითაც მან საფუძველი გამოაცალა მთაში გვაროვნული წყობის მარადიულობის თეორიას.

სრული ბიოგრაფიის წაკითხვა